۱۰ تیرماه: صنعت و معدن

۱۰ تیرماه: صنعت و معدن

۱۰ تیرماه روز صنعت و معدن را به کلیه صنعتگران، مهندسان صنعتی و کارگران زحمتکش کشور تبریک می گوییم.