۲۱ آذرماه: ورود اولین اتومبیل به ایران

۲۱ آذرماه: ورود اولین اتومبیل به ایران