۲۳ آذرماه: برقراری اولین تماس بین کره زمین و سیاره زهره

۲۳ آذرماه: برقراری اولین تماس بین کره زمین و سیاره زهره