۲۷ آذرماه: روز وحدت حوزه و دانشگاه

۲۷ آذرماه: روز وحدت حوزه و دانشگاه