۲۸ آذرماه: حملهٔ موشکی ارتش عراق، به شهر دزفول

۲۸ آذرماه: حملهٔ موشکی ارتش عراق، به شهر دزفول