۲۹ آذرماه: نخستین نیروگاه برق اتمی در جهان

۲۹ آذرماه: نخستین نیروگاه برق اتمی در جهان