شناسایی و تشخیص اسناد مهم و با اولویت توسط مدیران ارشد

شناسایی و تشخیص اسناد مهم و با اولویت توسط مدیران ارشد

اسنادی که گردش مکاتبات آنها در سازمان زیاد بوده و همین امر باعث از بین رفتن آنها می شود و نیزاسناد قدیمی اما با اهمیت که عمر آنها طولانی شده و شرایط محیطی باعث نابودی آنها می گردد می توانند در اولویت قرار گیرند.